Một gen có tổng số 1500 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A = 20%

Đã giải262 lượt xem

Một gen có tổng số 1500 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A = 20%. Trên mạch 1 của gen có 200T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(I). $\dfrac{A_1}{G_1} = \dfrac{16}{9}$                                           (II). $\dfrac{A+X}{T+G}=1$
(III). $\dfrac{A_1+T_1}{X_1+G_1} = \dfrac{2}{3}$                                   (IV). $\dfrac{A_1+X_1}{G_1+T_1} = \dfrac{43}{17}$
A. 1                        B. 2                        C. 3                        D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $N=1500.2=3000$

$A=T=600$ và $G=X=900$

Mạch 1 có $T_1=200$ $\Rightarrow A_1=600-200=400$

$G_1=15%.1500=225$ $\Rightarrow X_1=900-225=675$

(I). Đúng. $\dfrac{A_1}{G_1} = \dfrac{400}{225}=\dfrac{16}{9}$

(II). Đúng. $\dfrac{A+X}{T+G}=1$

(III). Đúng. $\dfrac{A_1+T_1}{X_1+G_1}=\dfrac{A}{G}=\dfrac{600}{900}=\dfrac{2}{3}$

(IV). Đúng. $\dfrac{A_1+X_1}{G_1+T_1}=\dfrac{400+675}{225+200}=\dfrac{43}{17}$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!