Một gen có tổng số 1200 cặp nuclêôtit và hiệu số nuclêôtit G với một loại nuclêôtit khác bằng 10% tổng số nuclêôtit của gen

Đã giải243 lượt xem

Một gen có tổng số 1200 cặp nuclêôtit và hiệu số nuclêôtit G với một loại nuclêôtit khác bằng 10% tổng số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1 của gen có 100A và số nuclêôtit loại X chiếm 20% tổng số nuclêôtit của mạch. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tỉ lệ $\dfrac{A_1}{X_1}=\dfrac{6}{5}$.
II. Tỉ lệ $\dfrac{A_1+X_1}{G_1+T_1}=\dfrac{41}{24}$.
III. Tỉ lệ $\dfrac{A_1+T_1}{G_1+X_1}=\dfrac{2}{3}$.
IV. Tỉ lệ $\dfrac{A+X}{T+G}=1$
A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

ADN có $A=T$ và $G=X$ $\Rightarrow G-A=10\%$

Mặt khác $G+X=50\%$ $\Rightarrow A=20\%$ và $G=30\%$

Suy ra: $A=T=480$ và $G=X=720$

Mạch 1 có $A_1=100$ $\Rightarrow T_1=A-A_1=380$

$X_1=20\%.1200=240$ và $G_1=G-X_1=480$

I. Sai. Tỉ lệ $\dfrac{A_1}{X_1}$ $=\dfrac{100}{240}$ $=\dfrac{5}{12}$.

II. Sai. Tỉ lệ $\dfrac{A_1+X_1}{G_1+T_1}$ $=\dfrac{100+240}{480+380}$ $=\dfrac{17}{43}$.

III. Đúng. Tỉ lệ $\dfrac{A_1+T_1}{G_1+X_1}$ $=\dfrac{A}{G}$ $=\dfrac{480}{720}$ $=\dfrac{2}{3}$.

IV. Đúng. Tỉ lệ $\dfrac{A+X}{T+G}=1$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!