Một gen có tổng số 1200 cặp nuclêôtit và hiệu số nuclêôtit G với một loại nuclêôtit khác bằng 10% tổng số nuclêôtit của gen

Đã giải242 lượt xem

Một gen có tổng số 1200 cặp nuclêôtit và hiệu số nuclêôtit G với một loại nuclêôtit khác bằng 10% tổng số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1 của gen có 100A và số nuclêôtit loại X chiếm 20% tổng số nuclêôtit của mạch. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tỉ lệ $\dfrac{A_1}{X_1}=\dfrac{6}{5}$.
II. Tỉ lệ $\dfrac{A_1+X_1}{G_1+T_1}=\dfrac{41}{24}$.
III. Tỉ lệ $\dfrac{A_1+T_1}{G_1+X_1}=\dfrac{2}{3}$.
IV. Tỉ lệ $\dfrac{A+X}{T+G}=1$
A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

ADN có $A=T$ và $G=X$ $\Rightarrow G-A=10\%$

Mặt khác $G+X=50\%$ $\Rightarrow A=20\%$ và $G=30\%$

Suy ra: $A=T=480$ và $G=X=720$

Mạch 1 có $A_1=100$ $\Rightarrow T_1=A-A_1=380$

$X_1=20\%.1200=240$ và $G_1=G-X_1=480$

I. Sai. Tỉ lệ $\dfrac{A_1}{X_1}$ $=\dfrac{100}{240}$ $=\dfrac{5}{12}$.

II. Sai. Tỉ lệ $\dfrac{A_1+X_1}{G_1+T_1}$ $=\dfrac{100+240}{480+380}$ $=\dfrac{17}{43}$.

III. Đúng. Tỉ lệ $\dfrac{A_1+T_1}{G_1+X_1}$ $=\dfrac{A}{G}$ $=\dfrac{480}{720}$ $=\dfrac{2}{3}$.

IV. Đúng. Tỉ lệ $\dfrac{A+X}{T+G}=1$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!