Một gen có chiều dài $5100\overset{o}{A}$ và có tổng số 3700 liên kết hidro. Gen nhân đôi 2 lần

Đã giải234 lượt xem

Một gen có chiều dài $5100\overset{o}{A}$ và có tổng số 3700 liên kết hidro. Gen nhân đôi 2 lần. Số nucleotit loại A mà môi trường cung cấp là bao nhiêu?
A. 2400.                                   B. 630.                                   C. 2940.                                   D. 4900.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen có chiều dài $5100 \overset{o}{A}$ $\Rightarrow N=\dfrac{5100}{3,4}.2=3000$

$\Rightarrow 2A+2G=3000$

Mặt khác $H=2A+3G=3700$

Do đó: $A=T=800$ và $G=X=700$

Số nucleotit loại A mà môi trường cung cấp là $800.(2^2-1)=2400$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!