Một gen có chiều dài $4250\overset{o}{A}$ và có 15% số nuclêôtit loại A. Gen nhân đôi 5 lần

Đã giải309 lượt xem

Một gen có chiều dài $4250\overset{o}{A}$ và có 15% số nuclêôtit loại A. Gen nhân đôi 5 lần. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Gen 125 chu kì xoắn.
II. Gen có 875 nucleotit loại G.
III. Trong tổng số các gen con được tạo ra, có 30 gen được cấu trúc hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường.
IV. Quá trình nhân đôi đã cần môi trường cung cấp 3234 nucleotit loại X.
A. 1.                                   B. 4.                                   C. 3.                                   D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen có chiều dài $4250\overset{o}{A}$ $\Rightarrow N=\dfrac{4250}{3,4}.2=2500$

$A=15\%$ $\Rightarrow A=15\%.2500=375$

I. Đúng. Gen có $\dfrac{2500}{20}=125$ chu kì xoắn.

II. Đúng. Gen có $\dfrac{2500}{2}-375=875$ nu loại G.

III. Đúng. Có $2^5-2=30$ gen được cấu trúc hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường.

IV. Sai. Quá trình nhân đôi đã cần môi trường cung cấp $X=(2^5-1).875=27125$.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!