Một gen có chiều dài $4080\overset{o}{A}$ và số nuclêôtit loại ađênin (loại A) chiếm 10%. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là

Đã giải264 lượt xem

Một gen có chiều dài $4080\overset{o}{A}$ và số nuclêôtit loại ađênin (loại A) chiếm 10%. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là
A. A = T = 240; G = X = 960.                                   B. A = T = 714; G = X = 1071.
C. A = T = 210; G = X = 315.                                   D. A = T = 600; G = X = 900.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen có chiều dài $4080 \overset{o}{A}$ $\Rightarrow N=\dfrac{4080}{3,4}.2=2400$

A chiếm 10% $\Rightarrow A=10\%.2400=240=T$

Do đó: $G=X=1200-240=960$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!