Một gen có chiều dài $4080\overset{o}{A}$ và số nuclêôtit loại ađênin (loại A) chiếm 10%. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là

Đã giải265 lượt xem

Một gen có chiều dài $4080\overset{o}{A}$ và số nuclêôtit loại ađênin (loại A) chiếm 10%. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là
A. A = T = 240; G = X = 960.                                   B. A = T = 714; G = X = 1071.
C. A = T = 210; G = X = 315.                                   D. A = T = 600; G = X = 900.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen có chiều dài $4080 \overset{o}{A}$ $\Rightarrow N=\dfrac{4080}{3,4}.2=2400$

A chiếm 10% $\Rightarrow A=10\%.2400=240=T$

Do đó: $G=X=1200-240=960$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!