Một gen có chiều dài $3570\overset{o}{A}$ và số tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X}=0,5$. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là

Đã giải327 lượt xem

Một gen có chiều dài $3570\overset{o}{A}$ và số tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X}=0,5$. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là
A. A = T = 350; G = X = 700.                                   B. A = T = 1000; G = X = 500.
C. A = T = 250; G = X = 500.                                   D. A = T = 500; G = X = 250.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen có chiều dài $3570 \overset{o}{A}$ $\Rightarrow N=\dfrac{3570}{3,4}.2=2100$

Ta có $A=T$ và $G=X$

$\dfrac{A+T}{G+X}=0,5$

$\Leftrightarrow \dfrac{A}{G}=0,5$ $\Rightarrow A=0,5G$

Mà $A+G=\dfrac{2100}{2}=1050$

$\Leftrightarrow 0,5G+G=1050$ $\Rightarrow G=X=700$

Suy ra: $A=T=1050-700=350$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!