Một gen có chiều dài $1360\overset{o}{A}$. Trên mạch hai của gen có số nuclêôtit loại A = 2T; có G = A + T; có X= 4T

Đã giải566 lượt xem

Một gen có chiều dài $1360\overset{o}{A}$. Trên mạch hai của gen có số nuclêôtit loại A = 2T; có G = A + T; có X= 4T. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là
A. A = T = 120; G = X = 280.                                   B. A = T = 80; G = X = 160.
C. A = T = 408; G = X = 952.                                   D. A = T = 952; G = X = 408.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen có chiều dài $1360 \overset{o}{A}$ $\Rightarrow N=\dfrac{1360}{3,4}.2=800$

Mạch 2 có $A_2=2T_2$; $G_2=A_2+T_2=3T_2$ và $X_2=4T_2$

Mặt khác: $A_2+T_2+G_2+X_2=400$

$\Leftrightarrow 2T_2+T_2+3T_2+4T_2=400$

$\Leftrightarrow 10T_2=400$

$\Leftrightarrow T_2=40$

Suy ra: $A=T=A_2+T_2$ $=3T_2=120$ và $G=X=G_2+X_2=7T_2=280$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!