Một gen có chiều dài 0,255 micromet. Khi gen sao mã để tạo nên một phân tử mARN có tỉ lệ uraxin = 60%

Đã giải537 lượt xem

Một gen có chiều dài 0,255 micromet. Khi gen sao mã để tạo nên một phân tử mARN có tỉ lệ uraxin = 60%, 2 mạch đơn của gen tách nhau ra. Người ta biết trên mạch đơn thứ nhất số guanin = 14% số nucleotit của mạch, timin = 450 nucleotit và số xitozin = 45. Số ribonucleotit tự do mỗi loại cần dùng là
A. rA = 150; rG = 105; rU = 450; rX = 45                        B. rA = 150; rG = 105; rU = 350; rX = 35
C. rA = 250; rG = 205; rU = 450; rX = 45                        D. rA = 250; rG = 205; rU = 350; rX = 35

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen có chiều dài 0,255 micromet $\Rightarrow N=\dfrac{0,255\times 10^4}{3,4}.2=1500$

Mạch thứ nhất có $G_1=14\%.\dfrac{1500}{2}=105$; $T_1=450$ và $X_1=45$

$\Rightarrow A_1=150$

Mạch 1 có $T_1=60\%$

mARN có $U=60\%$ $\Rightarrow$ mạch 2 là mạch gốc

Số ribonucleotit tự do mỗi loại cần dùng là $rA=A_1=150$; $rU=T_1=450$; $rG=G_1=105$ và $rX=X_1=45$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!