Một gen có 90 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại guanin (loại G) chiếm 35%. Số nucleotit loại A của gen là

Đã giải292 lượt xem

Một gen có 90 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại guanin (loại G) chiếm 35%. Số nucleotit loại A của gen là
A. 442.                                   B. 270.                                   C. 357.                                   D. 170.

đăng bình luận mới

Gen có 90 chu kì xoắn $\Rightarrow N=90\times 20=1800$

G chiếm 35% $\Rightarrow G=35\%.1800=630=X$

Do đó: $A=T=900-630=270$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!