Một gen có 225 adenin và 525 guanin nhân đôi 3 đợt tạo ra các gen con. Trong tổng số các gen con có chứa 1800 adenin và 4201 guanin

Đã giải269 lượt xem

Một gen có 225 adenin và 525 guanin nhân đôi 3 đợt tạo ra các gen con. Trong tổng số các gen con có chứa 1800 adenin và 4201 guanin. Dạng đột biến điểm đã xảy ra quá trình trên là:
A. Thêm một cặp G-X.
B. Thay một căp G-X bằng một cặp A-T.
C. Thêm một cặp A-T.
D. Thay một cặp A-T bằng một cặp G-X.

chọn câu trả lời tốt nhất

Nếu quá trình trên xảy ra bình thường sẽ tạo ra $2^3=8$ gen con

Tổng số adenin trong 8 gen con là $225.8=1800$; số guanin là $525.8=4200$

Do đó đã xảy ra đột biến thêm một cặp G-X

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!