Một gen có 2128 liên kết hidro. Trên mạch 1 của gen có số nucleotit loại A bằng số nucleotit loại T, số nucleoti loại G gấp 2 lần số nucleotit loại A

Đã giải246 lượt xem

Một gen có 2128 liên kết hidro. Trên mạch 1 của gen có số nucleotit loại A bằng số nucleotit loại T, số nucleoti loại G gấp 2 lần số nucleotit loại A, số nucleotit loại X gấp 3 lần số nucleotit loại T. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?
(1). Số nucleotit loại A của gen là 224 nucleotit
(2). Mạch 2 của gen có $\dfrac{A+X}{T+G}=\dfrac{3}{2}$
(3). Tỉ lệ % số nucleotit mỗi loại của gen là %A = %T = 28,57% ; %G = %X = 21,43%
(4). Mạch 1 của gen có $\dfrac{A}{G+X}=\dfrac{1}{5}$
A. 2                                   B. 3                                   C. 4                                   D. 1.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen có 2128 liên kết hidro $\Rightarrow 2A+3G=2128$

$\Leftrightarrow 2(A_1+T_1)+3(G_1+X_1)=2128$    (*)

Mặt khác: $A_1=T_1$; $G_1=2A_1$ và $X_1=3T_1=3A_1$

Thay vào (*) ta được: $2(A_1+A_1)+3(2A_1+3A_1)=2128$

$\Leftrightarrow 19A_1=2128$ $\Leftrightarrow A_1=112$

(1) Đúng. Số nucleotit loại A của gen là $A=A_1+T_1=2A_1=224$.

(2) Sai. Mạch 2 của gen có $\dfrac{A_2+X_2}{T_2+G_2}$ $=\dfrac{T_1+G_1}{A_1+X_1}$ $=\dfrac{3A_1}{4A_1}$ $=\dfrac{3}{4}$.

(3) Sai. Ta có: $A=T=224$ và $G=X=5A_1=560$ $\Rightarrow$ %A = %T = 14,29% ; %G = %X = 85,71%.

(4) Đúng. Mạch 1 của gen có $\dfrac{A_1}{G_1+X_1}$ $=\dfrac{A_1}{5A_1}$ $=\dfrac{1}{5}$.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!