Một gen có 2128 liên kết hidro. Trên mạch 1 của gen có số nucleotit loại A bằng số nucleotit loại T, số nucleoti loại G gấp 2 lần số nucleotit loại A

Đã giải245 lượt xem

Một gen có 2128 liên kết hidro. Trên mạch 1 của gen có số nucleotit loại A bằng số nucleotit loại T, số nucleoti loại G gấp 2 lần số nucleotit loại A, số nucleotit loại X gấp 3 lần số nucleotit loại T. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?
(1). Số nucleotit loại A của gen là 224 nucleotit
(2). Mạch 2 của gen có $\dfrac{A+X}{T+G}=\dfrac{3}{2}$
(3). Tỉ lệ % số nucleotit mỗi loại của gen là %A = %T = 28,57% ; %G = %X = 21,43%
(4). Mạch 1 của gen có $\dfrac{A}{G+X}=\dfrac{1}{5}$
A. 2                                   B. 3                                   C. 4                                   D. 1.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen có 2128 liên kết hidro $\Rightarrow 2A+3G=2128$

$\Leftrightarrow 2(A_1+T_1)+3(G_1+X_1)=2128$    (*)

Mặt khác: $A_1=T_1$; $G_1=2A_1$ và $X_1=3T_1=3A_1$

Thay vào (*) ta được: $2(A_1+A_1)+3(2A_1+3A_1)=2128$

$\Leftrightarrow 19A_1=2128$ $\Leftrightarrow A_1=112$

(1) Đúng. Số nucleotit loại A của gen là $A=A_1+T_1=2A_1=224$.

(2) Sai. Mạch 2 của gen có $\dfrac{A_2+X_2}{T_2+G_2}$ $=\dfrac{T_1+G_1}{A_1+X_1}$ $=\dfrac{3A_1}{4A_1}$ $=\dfrac{3}{4}$.

(3) Sai. Ta có: $A=T=224$ và $G=X=5A_1=560$ $\Rightarrow$ %A = %T = 14,29% ; %G = %X = 85,71%.

(4) Đúng. Mạch 1 của gen có $\dfrac{A_1}{G_1+X_1}$ $=\dfrac{A_1}{5A_1}$ $=\dfrac{1}{5}$.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!