Một gen có 1200 nucleotit thực hiện nhân đôi đã cần môi trường cung cấp 37200 nucleotit. Số lần nhân đôi của gen là

Đã giải251 lượt xem

Một gen có 1200 nucleotit thực hiện nhân đôi đã cần môi trường cung cấp 37200 nucleotit. Số lần nhân đôi của gen là:
A. 15                          B. 10                          C. 31                          D. 5

chọn câu trả lời tốt nhất

Gọi số lần nhân đôi là n

Ta có: $1200.(2^n-1)=37200$ $\Leftrightarrow n=5$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!