Một cặp alen Aa dài 0,306 micromet. Alen A có 2400 liên kết hiđrô; alen a có 2300 liên kết hiđrô

Đã giải262 lượt xem

Một cặp alen Aa dài 0,306 micromet. Alen A có 2400 liên kết hiđrô; alen a có 2300 liên kết hiđrô. Do đột biến lệch bội đã xuất hiện thể ba (2n+1) có số nuclêôtit của các gen trên là T = 1000 và G = 1700. Kiểu gen của thể lệch bội trên là
A. AAA.                                   B. AAa.                                   C. aaa.                                   D. Aaa.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cặp alen dài 0,306 micromet $\Rightarrow N=\dfrac{0,306.10^3}{0,34}.2=1800$ $\Rightarrow 2A+2G=1800$

Alen A có $H=2A+3G=2400$ $\Rightarrow A=T=300$ và $G=X=600$

Alen a có $H=2A+3G=2300$ $\Rightarrow A=T=400$ và $G=X=500$

Ta có 1000=300.2+400 và 1700=2.600+500

Suy ra kiểu gen thể lệch bội là Aaa

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!