Một cặp alen Aa dài 0,306 micromet. Alen A có 2400 liên kết hiđrô; alen a có 2300 liên kết hiđrô

Đã giải215 lượt xem

Một cặp alen Aa dài 0,306 micromet. Alen A có 2400 liên kết hiđrô; alen a có 2300 liên kết hiđrô. Do đột biến lệch bội đã xuất hiện thể ba (2n+1) có số nuclêôtit của các gen trên là T = 1000 và G = 1700. Kiểu gen của thể lệch bội trên là
A. AAA.                                   B. AAa.                                   C. aaa.                                   D. Aaa.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cặp alen dài 0,306 micromet $\Rightarrow N=\dfrac{0,306.10^3}{0,34}.2=1800$ $\Rightarrow 2A+2G=1800$

Alen A có $H=2A+3G=2400$ $\Rightarrow A=T=300$ và $G=X=600$

Alen a có $H=2A+3G=2300$ $\Rightarrow A=T=400$ và $G=X=500$

Ta có 1000=300.2+400 và 1700=2.600+500

Suy ra kiểu gen thể lệch bội là Aaa

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!