Một cá thể có kiểu gen $Aa\dfrac{BD}{bd}$ (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 40%)

Đã giải494 lượt xem

Một cá thể có kiểu gen $Aa\dfrac{BD}{bd}$ (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 40%). Tỉ lệ loại giao tử $A\underline{Bd}$ là

A. 5%.                                   B. 20%.                                   C. 15%.                                   D. 10%.

đăng bình luận mới

[…] ⇒ Xem lời giải chi tiết […]

$\dfrac{BD}{bd}$ với $f=40\%$ $\Rightarrow \underline{Bd}=0,2$

Tỉ lệ giao tử $A\underline{Bd}$ $=0,5\times 0,2=0,1$ $=10\%$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!