Một cá thể có kiểu gen $Aa\dfrac{BD}{bd}$ (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 40%)

Đã giải422 lượt xem

Một cá thể có kiểu gen $Aa\dfrac{BD}{bd}$ (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 40%). Tỉ lệ loại giao tử $A\underline{Bd}$ là

A. 5%.                                   B. 20%.                                   C. 15%.                                   D. 10%.

đăng bình luận mới

[…] ⇒ Xem lời giải chi tiết […]

$\dfrac{BD}{bd}$ với $f=40\%$ $\Rightarrow \underline{Bd}=0,2$

Tỉ lệ giao tử $A\underline{Bd}$ $=0,5\times 0,2=0,1$ $=10\%$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!