Mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ $\dfrac{A+G}{T+X}=\dfrac{3}{2}$

Đã giải245 lượt xem

Mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ $\dfrac{A+G}{T+X}=\dfrac{3}{2}$ và mạch thứ hai có tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X}=\dfrac{1}{4}$. Trong các phát biểu sau đây về phân tử ADN này, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(I). Mạch 2 của phân tử ADN này có tỉ lệ $\dfrac{A+G}{T+X}=\dfrac{3}{2}$

(II). Phân tử ADN này có tỉ lệ $\dfrac{A+G}{T+X}=1$

(III). Phân tử ADN này có tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X}=\dfrac{7}{4}$

(IV). Mạch 1 của phân tử ADN này có tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X}=\dfrac{4}{1}$

A. 3.                         B. 2.                         C. 1.                         D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: $A_1=T_2=x; A_2=T_1=y; G_1=X_2=z; G_2=X_1=t$

Từ giả thiết có: $\dfrac{x+z}{y+t}=\dfrac{3}{2};\dfrac{y+x}{z+t}=\dfrac{1}{4}$

I. Sai. Mạch 2 có $\dfrac{A_2+G_2}{T_2+X_2}=\dfrac{y+t}{x+z}=\dfrac{2}{3}$

II. Đúng. Phân tử ADN này có $\dfrac{A+G}{T+X}=1$

III. Sai. Phân tử ADN này có tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X}=\dfrac{2(x+y)}{2(z+t)}=\dfrac{1}{4}$

(IV). Sai. Mạch 1 của phân tử ADN này có tỉ lệ $\dfrac{A_1+T_1}{G_1+X_1}=\dfrac{x+y}{z+t}=\dfrac{1}{4}$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!