Mạch thứ nhất của 1 gen ở tế bào nhân thực có 1400 nuclêôtit. Theo lí thuyết, mạch thứ hai của gen này có bao nhiêu nuclêôtit?

Đã giải1.14K lượt xem

Mạch thứ nhất của 1 gen ở tế bào nhân thực có 1400 nuclêôtit. Theo lí thuyết, mạch thứ hai của gen này có bao nhiêu nuclêôtit?

A. 1400.                             B. 700.                             C. 1200.                             D. 2400.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 96 (Xem giải). Mạch thứ nhất của 1 gen ở tế bào nhân thực có 1400 nuclêôtit. Theo lí […]

Hai mạch của gen có số nucleotit bằng nhau

$\Rightarrow$ Mạch 2 của gen có 1400 nucleotit

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!