Loại đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?

Đã giải279 lượt xem

Loại đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?

A. Đột biến lệch bội.                                   B. Đột biến đảo đoạn.

C. Đột biến đa bội.                                   D. Đột biến mất đoạn.

đăng bình luận mới

A. Sai. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng NST, không làm thay đổi số lượng gen trên NST.

B. Sai. Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên NST.

C. Sai. Đột biến đa bội làm thay đổi số lượng NST, không làm thay đổi số lượng gen trên NST.

D. Đúng. Đột biến mất đoạn làm giảm số lượng gen trên NST.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!