Loại đột biến nhiễm sắc thể nào dưới đây được sử dụng để xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể?

Đã giải262 lượt xem

Loại đột biến nhiễm sắc thể nào dưới đây được sử dụng để xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể?

A. Dị bội (lệch bội) và Mất đoạn                                   B. Dị đa bội.

C. Mất đoạn                                   D. Chuyển đoạn

chọn câu trả lời tốt nhất

Đột biến mất đoạn và đột biến lệch bội được dùng để xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!