Lai hai cá thể (P) đều dị hợp về 2 cặp gen, thu được $F_1$. Trong tổng số cá thể $F_1$, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn

Đã giải155 lượt xem

Lai hai cá thể (P) đều dị hợp về 2 cặp gen, thu được $F_1$. Trong tổng số cá thể $F_1$, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Cho biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không xảy ra đột biến. Dự đoán nào sau đây phù hợp với phép lai trên?

A. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%.

B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16%.

C. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 10%.

D. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 30%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Khi $P:\dfrac{\underline{AB}}{ab}\times \dfrac{\underline{Ab}}{aB}$ với $f=20%$ ở cả bố và mẹ thì số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!