Khi xét về hô hấp hiếu khí và lên men, có các phát biểu sau:

Đã giải172 lượt xem

Khi xét về hô hấp hiếu khí và lên men, có các phát biểu sau:

I. Hô hấp hiếu khí cần oxi, còn lên men không cần oxi.

II. Trong hô hấp hiếu khí có chuỗi truyền điện tử còn lên men thì không.

III. Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí là $CO_2$, $H_2O$ còn của lên men là etanol, axit lactic.

IV. Hiệu quả của hô hấp hiếu khí thấp hơn (tạo 2ATP) so với lên men (từ 36 – 38 ATP).

V. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở tế bào chất còn lên men xảy ra ở ti thể.

Số phương án đúng là

A. 1.                 B. 2.                     C. 3.                                D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.

II. Đúng.

III. Đúng.

IV. Sai. Lên men tạo 2ATP còn hô hấp hiếu khí tạo từ 36 – 38 ATP.

V. Sai. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể còn lên men xảy ra ở tế bào chất.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!