Khi nói về vai trò của giao phối đối với quá trình tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải202 lượt xem

Khi nói về vai trò của giao phối đối với quá trình tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Giao phối ngẫu nhiên không phải là nhân tố tiến hóa.

II. Quá trình tự thụ phấn, giao phối cận huyết hoặc giao phối có lựa chọn, … là những biểu hiện của giao phối không ngẫu nhiên.

III. Giao phối không ngẫu nhiên không làm xuất hiện alen mới nhưng có thể làm xuất hiện kiểu gen mới.

IV. Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen mà chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.

A. 2                   B. 3                    C. 4                   D. 1.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.

II. Đúng.

III. Đúng. Ví dụ quần thể $100\%Aa$ giao phối không ngẫu nhiên làm xuất hiện $AA,aa$ mới.

IV. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!