Khi nói về tương tác gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

Đã giải242 lượt xem

Khi nói về tương tác gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I. Thực chất của tương tác gen là sự tương tác giữa sản phẩm của các gen với nhau.

II. Di truyền tương tác gen ra đời đã phủ nhận hoàn toàn học thuyết di truyền của Menđen.

III. Tương tác bổ sung hai gen trội là khi có mặt cả hai gen trội trong kiểu gen thì biểu hiện kiểu hình mới.

IV. Tương tác gen có thể sẽ làm thay đổi cấu trúc của gen.

V. Nếu đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 : 7 thì đó là tỉ lệ của tương tác bổ sung.

A. 2                  B. 4                 C. 3                 D. 5

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.

II. Sai. Tương tác gen bổ sung cho học thuyết di truyền của Menđen.

III. Đúng.

IV. Sai.

V. Đúng.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!