Khi nói về tương tác gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải217 lượt xem

Khi nói về tương tác gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành kiểu hình.

II. Chỉ có sự tương tác giữa các gen cùng alen; Các gen không alen không có sự tương tác với nhau.

III. Tương tác bổ sung chỉ xảy ra giữa 2 gen không alen còn từ 3 gen trở lên không có tương tác này.

IV. Màu da của con người do ít nhất 3 gen tương tác cộng gộp, càng có nhiều gen trội càng đen.

V. Ở tương tác cộng gộp, vai trò của các gen trội là như nhau.

A. 2              B. 3             C. 4             D. 5

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.

II. Sai. Có cả sự tương tác giữa các gen alen và các gen không alen.

III. Sai. Xảy ra ở cả từ 3 gen trở lên.

IV. Đúng.

V. Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!