Khi nói về sự phân tầng trong quần xã, phát biểu nào sau đây là đúng?

Đã giải167 lượt xem

Khi nói về sự phân tầng trong quần xã, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ở vùng có khí hậu nhiệt đới, tất cả các quần xã đều có cấu trúc phân tầng và có số lượng tầng giống nhau.

B. Sự phân tầng làm giảm cạnh tranh giữa các loài và tăng khả năng khai thác nguồn sống của môi trường.

C. Ở tất cả các khu hệ sinh học, các quần xã đều có cấu trúc phân tầng và sự phân tầng tương tự nhau.

D. Sự phân tầng dẫn tới làm mở rộng ổ sinh thái của các loài trong quần xã.

chọn câu trả lời tốt nhất

Sự phân tầng làm giảm cạnh tranh giữa các loài và tăng khả năng khai thác nguồn sống của môi trường.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!