Khi nói về số lần nhân đôi của các phân tử ADN ở trong tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải307 lượt xem

Khi nói về số lần nhân đôi của các phân tử ADN ở trong tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các phân tử ADN trong nhân tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau.
II. ADN ở tế bào chất thường có số lần nhân đôi nhiều hơn ADN trong nhân tế bào.
III. Nếu tế bào không phân bào thì ADN ở trong nhân không thực hiện nhân đôi.
IV. Nếu tế bào không phân bào thì ADN ở trong tế bào chất vẫn có thể tiến hành nhân đôi.
A. 1.                                   B. 4.                                   C. 3.                                   D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.

II. Đúng.

III. Đúng.

IV. Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!