Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, xét các phát biểu sau đây

Đã giải209 lượt xem

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, xét các phát biểu sau đây:
(1) Enzim ADN polimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN
(2) Enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong 2 mạch của phân tử ADN mẹ
(3) Có sự liên kết bổ sung giữa A – T, G – X và ngược lại
(4) Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tao ra nhiều đơn vị nhân đôi
(5) Diễn ra ở pha S của chu kì tế bào
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 5                                   B. 2                                   C. 4                                   D. 3

đăng bình luận mới

(1) Đúng.

(2) Sai. Enzyme ligaza tác động lên cả 2 mạch.

(3) Đúng.

(4) Đúng.

(5) Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!