Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, xét các phát biểu sau đây

Đã giải256 lượt xem

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, xét các phát biểu sau đây:
(1) Enzim ADN polimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN
(2) Enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong 2 mạch của phân tử ADN mẹ
(3) Có sự liên kết bổ sung giữa A – T, G – X và ngược lại
(4) Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tao ra nhiều đơn vị nhân đôi
(5) Diễn ra ở pha S của chu kì tế bào
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 5                                   B. 2                                   C. 4                                   D. 3

đăng bình luận mới

(1) Đúng.

(2) Sai. Enzyme ligaza tác động lên cả 2 mạch.

(3) Đúng.

(4) Đúng.

(5) Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!