Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây không đúng?

350 lượt xem

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Theo chiều tháo xoắn, trên mạch khuôn có chiều 3’ → 5’mạch bổ sung được tổng hợp liên tục có chiều 5’ → 3’

B. Trong quá trình nhân đôi ADN số đoạn Okazaki tạo ra luôn nhỏ hơn số đoạn mồi.

C. Trong quá trình tái bản ADN cần 2 đoạn mồi cho mỗi đơn vị tái bản.

D. Trong quá trình nhân đôi ADN, trên mỗi mạch khuôn có sự bổ sung giữa A với T, G với X và ngược lại.

đăng bình luận mới

A. Đúng.

B. Đúng. Số đoạn Okazaki nhỏ hơn số đoạn mồi do mạch được tổng hợp liên tục cũng cần có đoạn mồi.

C. Sai. Trong quá trình tái bản ADN cần nhiều hơn 2 đoạn mồi cho mỗi đơn vị tái bản.

D. Đúng.

Chọn đáp án C

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!