Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây chưa đúng?

Đã giải166 lượt xem

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây chưa đúng?
A. Hình thành loài mới là cơ sở của quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài.
B. Từ một loài ban đầu, quá trình phân li tính trạng sẽ hình thành các nòi rồi đến các loài mới.
C. Trong cùng một nhóm đối tượng, chọn lọc tự nhiên chỉ tích luỹ biến dị theo một hướng.
D. Sự phân li tính trạng là nguyên nhân chủ yếu hình thành các nhóm phân loại trên loài.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Đúng.

B. Đúng.

C. Sai. Chọn lọc tự nhiên tích lũy biến dị theo nhiều hướng.

D. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!