Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải201 lượt xem

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình hình thành loài mới luôn gắn liền với sự hình hình thành đặc điểm thích nghi mới.
II. Hình thành loài mới bằng cách li tập tính chỉ xảy ra ở các loài động vật.
III. Hình thành loài mới bằng con đường địa lí chủ yếu xảy ra ở các loài động vật, ít gặp ở các loài thực vật.
IV. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra phổ biến ở các loài dương xỉ và thực vật có hoa.
A. 1.                     B. 2.                     C. 3.                     D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.
II. Sai. Có thể xảy ra ở cả thực vật, ở những loài có tập tính sinh sản phức tạp.
III. Sai. Cách li địa lí xảy ra nhiều ở các loài thực vật có khả năng phát tán mạnh.
IV. Đúng. $95\%$ loài dương xỉ và $75\%$ thực vật có hoa được hình thành nhờ lai khác loài và đa bội hóa.
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!