Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải162 lượt xem

Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình này chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra ở thực vật.
II. Cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.
III. Vốn gen của quần thể có thể bị thay đổi nhanh hơn nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
IV. Nhân tố tiến hoá di – nhập gen thường xuyên tác động sẽ làm chậm quá trình hình thành loài mới.
A. 1.                     B. 3.                     C. 4.                     D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Sai. Quá trình này có thể xảy ra ở các loài thực vật có khả năng phát tán.
II. Sai. Cách li địa lí chỉ giúp duy trì sự khác biệt về vốn gen.
III. Đúng.
IV. Đúng. Vì sự khác biệt vốn gen giữa các quần thể của loài sẽ không được duy trì.
Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!