Khi nói về phương thức hình thành loài bằng đa bội hóa cùng nguồn, phát biểu nào sau đây đúng.

Đã giải163 lượt xem

Khi nói về phương thức hình thành loài bằng đa bội hóa cùng nguồn, phát biểu nào sau đây đúng.

A.Đa bội hóa cùng nguồn luôn được hình thành do sự rối loạn giảm phân

B.Sự lai tạo giữa cây đa bội và cây lưỡng bội có thể tạo ra thể đa bội,thể đa bội này có thể là một loài mới cách ly với các loài gốc ban đầu

C.Con lai giữa cây tứ bội và lưỡng bội là dạng tam bội, bất thụ nên trong tự nhiên không xuất hiện loài tam bội

D.Từ các giao tử đơn bội không thể hình thành được thể đa bội cũng như phát sinh loài đa bội

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Sai. Có thể hình thành ở lần đầu trong nguyên phân của hợp tử.

B. Đúng.

C. Sai. Cây tam bội nếu có khả năng sinh sản vô tính có thể sinh ra loài mới.

D. Sai. Có thể hình thành loài mới được.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!