Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

Đã giải232 lượt xem

Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen.

B. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y.

C.Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp.

D. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không mang gen.

đăng bình luận mới

A. Đúng.

B. Sai. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen.

C. Sai.

D. Sai. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y có mang gen.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!