Khi nói về hoạt động của operon Lac phát biểu nào sau đây không đúng?

Đã giải385 lượt xem

Khi nói về hoạt động của operon Lac phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong một operon Lac, các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau.

B. Gen điều hòa và các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi bằng nhau.

C. Đường lactôzơ làm bất hoạt prôtêin ức chế bằng cách một số phân tử đường bám vào prôtêin ức chế làm cho cấu trúc không gian của prôtêin ức chế bị thay đổi.

D. Trong một operon Lac, các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đối và phiên mã khác nhau.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Đúng. Các gen cấu trúc có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau.

B. Đúng. Do chúng cùng nằm trên 1 phân tử ADN.

C. Đúng.

D. Sai. Các gen cấu trúc có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!