Khi nói về hô hấp hiếu khí và lên men, phát biểu sau đây sai?

Đã giải134 lượt xem

Khi nói về hô hấp hiếu khí và lên men, phát biểu sau đây sai?

A. Hô hấp hiếu khí thì cần $O_2$ còn lên men thì không cần $O_2$.

B. Hô hấp hiếu khí có chuỗi chuyền điện tử còn lên men thì không.

C. Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí là $CO_2$ và $H_2O$, còn của lên men là etanol và acid lactic.

D. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở tế bào chất còn lên men xảy ra ở ty thể.

chọn câu trả lời tốt nhất

Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể còn lên men xảy ra ở tế bào chất

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!