Khi nói về hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

Đã giải180 lượt xem

Khi nói về hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

A. Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã.

B. Trong hệ sinh thái, các loài sinh vật tác động qua lại lẫn nhau và tác động với các nhân tố vô sinh của môi trường.

C. Ở hệ sinh thái tự nhiên, con người phải thường xuyên bổ sung thêm nguồn vật chất và năng lượng.

D. Ở hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng về loài thấp hơn hệ sinh thái tự nhiên.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở hệ sinh thái nhân tạo, con người phải thường xuyên bổ sung thêm nguồn vật chất và năng lượng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!