Khi nói về hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng?

Đã giải205 lượt xem

Khi nói về hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tất cả các loài động vật có xương sống đều được xếp vào sinh vật tiêu thụ.

B. Tất cả các loài có khả năng quang hợp đều được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.

C. Một số loài động vật không xương sống cũng được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

D. Trong một lưới thức ăn, các động vật ăn thực vật hợp thành bậc dinh dưỡng cấp 1.

chọn câu trả lời tốt nhất

Trong một lưới thức ăn, các động vật ăn thực vật hợp thành bậc dinh dưỡng cấp 2

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!