Khi nói về gen đa hiệu, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải194 lượt xem

Khi nói về gen đa hiệu, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Sản phẩm của gen đa hiệu ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau

II. Gen đa hiệu điều chỉnh mức độ hoạt động của các gen khác

III. Gen đa hiệu có thể tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao

IV. Gen đa hiệu có thể tạo ra nhiều loại mARN

V. Hiện tượng một gen chi phối sự biểu hiện của nhiều tính trạng thì gọi là gen đa hiệu.

A. 3                B. 4               C. 2               D. 5

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.

II. Sai.

III. Sai.

IV. Sai.

V. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!