Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?

Đã giải176 lượt xem

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến gen có thể được xảy ra khi quá trình phiên mã không diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

B. Tế bào mang alen đột biến tiến hành nguyên phân thì alen đột biến có thể không đi về tế bào con.

C. Một tế bào sinh dục cái mang 1 alen đột biến tiến hành giảm phân tạo giao tử thì alen đột biến có thể không đi vào giao tử.

D. Ở alen đột biến, hai mạch polinucleotit không liên kết theo nguyên tắc bổ sung.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Sai. Đột biến xảy ra ở quá trình nhân đôi ADN.

B. Sai. Alen đột biến được truyền cho con dù gen trong nhân hay tế bào chất.

C. Đúng. Nếu alen đột biến đi vào thể cực thì bị tiêu biến đi.

D. Sai. Hai mạch polinucleotit của gen liên kết theo nguyên tắc bổ sung.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!