Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

Đã giải299 lượt xem

Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

A. Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn có thể làm giảm khả năng sinh sản.

B. Sự sắp xếp lại các gen do đảo đoạn góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.

C. Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo luôn nằm ở đầu mút hay giữa nhiễm sắc thể và không mang tâm động.

D. Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể, vì vậy hoạt động của gen có thể bị thay đổi.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Đúng.

B. Đúng. Đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn tạo nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.

C. Sai. Đoạn đảo có thể nằm ở bất kì vị trí nào trên NST.

D. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!