Khi nói về đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải328 lượt xem

Khi nói về đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Thể đột biến tự thụ phấn sẽ tạo đời con 100% là thể đột biến.
(2) Có những đột biến gen phát sinh không có khả năng di truyền qua sinh sản hữu tính.
(3) Đột biến gen tạo ra các alen mới nên đa số đột biến là có lợi, giúp tăng tính đa dạng di truyền cho sinh vật.
(4) Đột biến gen lặn luôn không được biểu hiện thành thể đột biến vì bị lấn át bởi gen trội tương ứng.
A. 1.                       B. 3.                       C. 2.                       D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Sai. Ví dụ cơ thể Aa tự thụ phấn sẽ không tạo đời con 100% là thể đột biến.

(2) Đúng. Đột biến ở tế bào sinh dưỡng (tế bào soma) không di truyền qua sinh sản hữu tính.

(3) Sai.  Đột biến gen là có hại.

(4) Sai. Ở thể đồng hợp lặn biểu hiện thành thể đột biến.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!