Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

Đã giải137 lượt xem

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

A. Đột biến mất đoạn có thể là có lợi.

B. Đột biến đảo đoạn dùng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác.

C. Đột biến mất đoạn thường làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

D. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho hai alen của một gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Đúng. Đột biến mất đoạn có thể có lợi khi dùng để loại bỏ gen có hại.

B. Sai. Đột biến chuyển đoạn dùng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác.

C. Đúng.

D. Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!