Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

Đã giải141 lượt xem

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

A. Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng NST trong tế bào của thể đột biến.

B. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể có thể làm tăng hoặc giảm sự biểu hiện của tính trạng.

C. Đột biến chuyển đoạn không tương hỗ không làm thay đổi hàm lượng ADN trong tế bào.

D. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Đúng.

B. Đúng.

C. Sai. Đột biến chuyển đoạn có thể làm giảm hàm lượng ADN trong tế bào (chuyển đoạn Robertson).

D. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!