Khi nói về đặc điểm sinh thái của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

Đã giải134 lượt xem

Khi nói về đặc điểm sinh thái của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong cùng một khu vực, các loài có ổ sinh thái khác nhau hoàn toàn cùng tồn tại, không cạnh tranh với nhau.

B. Cùng một nơi ở chỉ có 1 ổ sinh thái.

C. Khoảng từ 5,6℃ đến 42℃ là giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá chép.

D. Giới hạn sinh thái là giới hạn của các nhân tố sinh thái đảm bảo cho sinh vật tồn tại, phát triển ổn định theo thời gian.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Sai. Các loài có ổ sinh thái khác nhau hoàn toàn sống trong cùng một khu vực vẫn cạnh tranh với nhau như cạnh tranh về nơi ở.

B. Sai. Cùng 1 nơi có thể có nhiều ổ sinh thái.

C. Đúng.

D. Sai. Giới hạn sinh thái là giới hạn của nhân tố đó đảm bảo cho sinh vật tồn tại, phát triển ổn định theo thời gian.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!