Khi nói về cơ chế di truyền và biến dị ở cấp phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải313 lượt xem

Khi nói về cơ chế di truyền và biến dị ở cấp phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Các gen trên một NST có số lần phiên mã khác nhau.
(2) Đột biến gen có thể phát sinh ở ADN trong tế bào chất và ADN trong nhân.
(3) Các cơ chế di truyền phân tử nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã đều thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.
(4) Tần số đột biến đối với mỗi gen là rất thấp nhưng tỷ lệ giao tử mang đột biến trong quần thể là khá cao.
A. 1.                       B. 3.                       C. 2.                       D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Sai. Các gen khác nhau thường có số lần phiên mã khác nhau.

(2) Đúng.

(3) Đúng.

(4) Đúng. Tần số đột biến đối với mỗi gen là rất thấp nhưng tỷ lệ giao tử mang đột biến trong quần thể là khá cao vì mỗi tế bào có rất nhiều gen và quần thể có nhiều cá thể.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!