Khi nói về cấu trúc của hê sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải173 lượt xem

Khi nói về cấu trúc của hê sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tất cả các loài sinh vật dị dưỡng đều được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.
II. Tất cả các loài vi tảo đều được xếp vào sinh vật sản xuất.
III. Một số thực vật cộng sinh cũng được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.
IV. Xác chết của sinh vật dược xếp vào thành phần hữu cơ của môi trường.
A. 1                     B. 2                     C. 3                     D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Sai. Vi sinh vật dị dưỡng được xếp vào sinh vật phân giải.
II. Đúng. Vì chúng đều quang hợp.
III. Sai. Thực vật được xếp vào sinh vật sản xuất.
IV. Đúng.
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!