Khi nói về các hoạt động diễn ra trong quá trình nhân đôi ADN , có bao nhiêu phát biểu dưới đây sai?

Đã giải247 lượt xem

Khi nói về các hoạt động diễn ra trong quá trình nhân đôi ADN , có bao nhiêu phát biểu dưới đây sai?
(1). Trong mỗi trạc chữ Y chỉ có một mạch làm khuôn.
(2). Trong mỗi trạc chữ Y đều có hai mạch làm khuôn.
(3). Trong mỗi trạc chữ Y ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới trên mạch khuôn có chiều 5’-3’.
(4). Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở pha S của kì trung gian trong chu kì tế bào.
A. 1                                       B. 3                                       C. 2                                       D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Sai. Cả 2 mạch đều được dùng làm khuôn.

(2) Đúng.

(3) Sai. Trên cả 2 mạch.

(4) Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!